Gedragscode leden en ouders

Inleiding

Bij Taxandria Atletiek vormt, naast het sportieve, ook het sociale aspect van het trainen in groepsverband een belangrijk uitgangspunt.
De wijze van trainen is dan ook niet enkel gericht op het verbeteren van prestaties.

Om het geheel aan activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden, hanteert Taxandria Atletiek een aantal spel- en gedragsregels.

Wij verwachten dat zowel leden, ouders als andere betrokkenen zich aan onderstaande regels houden, om zodoende de goede gang van zaken binnen Taxandria Atletiek te waarborgen.

Omgangsregels

Van iedereen die lid is van onze vereniging of deze bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.

Goede omgang met leden voor een prettige en ontspannen sfeer

Ieder lid moet kunnen rekenen op een fijne en plezierige verenigingstijd.
Daarom verwacht Taxandria Atletiek van jou tegenover alle Taxandrianen een vriendelijke houding en fatsoenlijk taalgebruik.
Zaken als ruzie en schelden horen dus niet thuis bij onze vereniging. Dit alles wordt bevorderd door bestuur, begeleiders, trainers en vrijwilligers. Hun houding is stimulerend en open. Dat wil zeggen: zij corrigeren negatief gedrag, geven hulp en ondersteuning, zijn gericht op het creëren van een positief klimaat in de vereniging en zorgen voor een goed toezicht.

Respect voor de trainers en vrijwilligers

De trainers en vrijwilligers zijn tijdens de trainingen en andere activiteiten van de vereniging het verlengstuk van Taxandria Atletiek. De vereniging verwacht van jou dat je respect toont door middel van een correcte bejegening.

Zorg voor elkaar

Tijdens het sporten waarschuwen we elkaar. Bijvoorbeeld voor paaltjes en kuilen. Ook voor gevaar (bijvoorbeeld bij speerwerpen), tegemoetkomend en achteropkomend verkeer. Trainers en atleten spreken anderen erop aan als men zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Kritiek naar voren brengen

Bij kritiek zijn er vele wegen om deze op gepaste wijze naar voren te brengen. Dit kan besproken worden in de groep waarmee je traint. Je kunt ook kritiek voorleggen aan de betrokken trainer(s), bij een van de commissies of bij het bestuur. De vereniging heeft een open communicatiestructuur met korte verbindingslijnen. Daardoor kunnen zaken snel besproken worden.

Correcte omgang met andermans spullen

De vereniging verwacht dat je correct met andermans spullen omgaat. Je gaat er mee om alsof het je eigen spullen zijn. Spullen die je in bruikleen hebt (van de vereniging of van iemand anders) worden netjes terugbezorgd.
Als je spullen vindt, wordt van je verwacht dat je die bij een trainer afgeeft. Iemand die iets kwijt is geraakt, kan dus bij een trainer informeren.
Ook het fatsoenlijk omgaan met de locaties waar de trainingen plaatsvinden, wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Privacy

We respecteren elkaars privacy. We geven geen persoonsgebonden informatie over anderen aan iemand anders. Zorg dat je bent ingelogd en lees dan meer hierover bij Privacy.
 

Storend en afwijkend gedrag

Als je op of buiten de locaties waar trainingen worden gegeven regelmatig storend gedrag vertoont en als blijkt dat hierdoor de gang van zaken binnen de vereniging ernstig wordt ontregeld en/of de veiligheid van trainers en leden wordt bedreigd, neemt het bestuur gepaste maatregelen.

Wanneer je je misdraagt, kan dit leiden tot schorsing voor bepaalde tijd en in het ernstigste geval tot definitieve verwijdering van de vereniging.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:
  • Het stelen en vernielen van materialen.
  • Lichamelijk geweld in of buiten de vereniging.
  • Ernstig misdragingen: verbaal geweld, discriminerend gedrag.
Je kunt een beroep doen op de vertrouwenspersonen die aan de vereniging zijn verbonden. Zij maken geen deel uit van het bestuur.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je hier.

Aanwezigheid

Van jou wordt verwacht dat je de training aanvangt op het tijdstip dat op de website is vermeld. Te laat komen is storend voor de trainer en voor de groep.

Bij wedstrijden ben je ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. In de tijd voorafgaand aan de wedstrijd doe je een warming-up en krijgt je eventueel een instructie.

Voor, tijdens en na de wedstrijd wordt de eer van Taxandria Atletiek hooggehouden. De beslissingen van scheidsrechters, juryleden en organisatoren worden gerespecteerd. Opmerkingen e.d. daarover blijven achterwege.
Een bespreking van een probleem wordt na de training c.q. wedstrijd gehouden.

Tijdens trainingen en wedstrijden mogen jeugdleden de accommodatie niet verlaten zonder toestemming van en kennisgeving aan de trainer en/of begeleider(s).  

Kleding

Voor de trainingen en de wedstrijden gebruik je degelijke sportkleding en - schoeisel.

Het dragen van clubkleding (Taxandria Atletiek-shirt) bij wedstrijden wordt sterk aanbevolen en is bij sommige wedstijden zelfs verplicht. Hierdoor wordt de naam van Taxandria Atletiek uitgedragen.

Bij trainingen op de weg (als het donker is), is het dragen van reflecterende hesjes verplicht (het dragen van rode lampjes aan hesje en/of arm, wordt sterk aanbevolen).

Roken, alcohol en drugs

Roken en alcohol is op de locaties waar trainingen worden gegeven, niet toegestaan. Het gebruik van drugs is ten strengste verboden.
 

Doping

"Atletiek, gewoon schoon" is het motto van de Atletiekunie. Dafne Schippers draagt dit als boegbeeld ook nadrukkelijk uit.

Doping is dus uit den boze. Ook voor jou.

Je kunt echter eerder geconfronteerd worden met doping dan je denkt. Click hier om er meer over te lezen.
Terug naar boven