Historie Taxandria Atletiek

Verenigingshistorie
De vereniging is op 15 juni 1944 opgericht onder de naam Rooms Katholieke Sportvereniging “Taxandria”, Afdeling Gymnastiek - Atletiek. De vereniging ontstond door een fusie van 3 verenigingen, te weten G.O.L.V.A., W.I.K. en S.E.S..

De afkortingen stonden voor:
  • Sportvereniging Gymnastiek, Ontspanning, Lopen, Voetbal en Atletiek (G.O.L.V.A.),
  • Athletiekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.), opgericht in 1941 en
  • Sportvereniging Sport en Spel (S.E.S.), opgericht in 1936.

De naam Taxandria stamt nog uit de Germaanse tijd waarbij de streek Texundria  de betekenis “rechts van de Schelde” gehad zou hebben.

De aldus opgerichte vereniging Rooms Katholieke Sportvereniging “Taxandria” (afgekort: RKSV Taxandria) was een zogenaamde omnivereniging, waarvan zo'n 1.000 leden lid waren in de beginfase.

De omnivereniging bestond uit verschillende afdelingen, te weten:
  • Taxandria G&A (Gymnastiek en Atletiek),
  • Taxandria Voetbal,
  • Taxandria Handbal,
  • Showband Taxandria en 
  • Taxandria Pilots Basketbal.
Aanvankelijk waren de clubkleuren van de afdelingen donkerblauw en geel. In het oude logo (rechtsboven) waren deze kleuren echter niet opgenomen.

In 2009 werd een nieuw logo ontworpen, waarin deze kleuren wèl waren opgenomen. Hier werd nadrukkelijk gekozen voor een combinatie van letters en afbeeldingen. De in het logo opgenomen afbeeldingen hadden betrekking op gymnastiek, lopen en turnen. De baanatletiek kwam hierbij niet in beeld, hetgeen illustratief was voor de geringe omvang van de groep destijds.

In de loop der jaren nam de functie van de omnivereniging af. Elke afdeling werd een vereniging en had een eigen bestuur. Op een gegeven moment bestond de omnivereniging alleen nog op papier. In 2016 is de omnivereniging daarom opgeheven.


Taxandria G&A was tot 2012 één vereniging (met één bestuur) met 2 afdelingen, te weten Gymnastiek en Atletiek. Aangezien deze afdelingen in de praktijk op 'operationeel niveau' volledig los van elkaar functioneerden, werd door de Algemene Ledenvergadering op 11 januari 2012 besloten om ook op bestuurlijk niveau separaat verder te gaan.

De vereniging "Taxandria G&A" werd omgedoopt in "Taxandria Atletiek" en er werd een nieuwe vereniging opgericht voor de gymnastiek-afdeling met als naam "Taxandria Gym & Turnen". Deze laatste vereniging ging vervolgens haar eigen weg.

In het verlengde hiervan werd de gezamenlijke administratie gesplitst en werd een nieuwe website opgestart.

Sinds 2012 heeft Taxandria Atletiek één bestuur dat de focus volledig richt op atletiek. Vanaf dat jaar ontwikkelde de vereniging een eisen huisstijl: de traditionele kleuren donkerblauw en geel werden vervangen door helderblauw en wit. Zie hieronder:
 

Verontreiniging en sanering

In de jaren '50 werd, op de locatie van de huidige atletiekbaan, een sintelbaan aangelegd in sportpark Gemullehoeken.In 2001 werd bij toeval geconstateerd dat de grond onder de sintelbaan verontreinigd was met o.m. zware metalen. Bij de aanleg van de sintelbaan in de jaren 50 was de ondergrond verhard met afval van een zinkfabriek in Budel.

De aanleiding voor deze ‘ontdekking’ was dat iemand zich afvroeg waarom er geen onkruid groeide op een hoop sintels (naast de baan) die door het vegen van de sintelbaan was ontstaan.

Op last van de gemeente werd de baan direct gesloten. Er ontstond binnen de gemeente een langdurige discussie over wat er nu moest gebeuren. Volledig saneren of de vervuilde grond “inpakken”? In de wandelgangen werd ook gespeculeerd over de bouw van huizen op deze prachtige locatie…

Na een langdurig proces over de saneringsvraag en de kosten van een nieuwe baan werd in 2004 besloten de grond onder de baan volledig te saneren en een kunststof atletiekbaan aan te leggen. De saneringskosten bedroegen ca. € 250.000. De atletiekbaan werd aangelegd voor circa € 500.000.

Hieronder een impressie van de sanering van de grond en de aanleg van de nieuwe atletiekbaan:
 
          
Het afgraven van de baan
(rechts: het clubhuis)
Het voormalige clubhuis


 
De afgegraven locatie


 

Het zand is gestort
(locatie: warming up)
 
Het storten van de 2e laag
 
Geëgaliseerde 2e laag
 

Het aanbrengen van de 3e laag
 
Het asfalteren (de A2 is er niets bij) Even aflakken...
 

Baan 1 is gereed
 
Gereed! September 2005

Taxandria was dus inmiddels al 3 jaar zonder baan. Het voelde als een zwemclub zonder zwembad. In de tussentijd werden er noodoplossingen gevonden: er werd aanvankelijk getraind op het industrieterrein Laarakkers. Dit was geen goede optie. Vervolgens stelde de rugbyclub haar terrein tijdelijk beschikbaar. Zo kon er in ieder geval gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en het grasveld.

Achter de schermen werd intensief lobby gevoerd voor een nieuwe atletiekbaan. Fons Klaasen (destijds werkzaam bij de gemeente Oisterwijk op de afdeling Sport en Welzijn) heeft in dit verband een cruciale rol gespeeld. Vele gesprekken werden over en weer gevoerd. Veelal in de avonduren.Van links naar rechts: Wim Tobé, Fons Klaasen en Luc Spiegels


In de periode 2002 - 2005 had de club het zwaar. Het ledental nam af tot ca. 40 leden.

In 2005 werd door toenmalig burgemeester Kortmann de nieuwe atletiekbaan feestelijk geopend. Greg van Hest liep het eerste rondje en daarmee werd de weg opnieuw ingeslagen voor groei van de club.

Behuizing

Qua behuizing heeft de vereniging diverse fases doorgemaakt.

Vanaf de jaren '80 had de vereniging beschikking over het clubhuis met de naam "De Aanloop". Niet geheel toevallig ook de naam van het huidige clubhuis...

Dit clubhuis stond ook op dezelfde plaats als het huidige clubhuis.

Dit clubhuis had 2 beperkte kleedkamers en een kleine keuken. Voor de geringe omvang van de vereniging was dit destijds voldoende.

Het gebouwtje was toen ook al jaren oud en dringend aan vervanging toe.

Op het moment dat de huidige atletiekbaan moest worden aangelegd werd daarom ook gekeken naar een andere behuizing.

Er volgde een intensief en langdurig proces, waarin naar diverse opties werd gekeken. Hierbij speelde mee dat Taxandria Voetbal ook nieuwe behuizing nodig had. Uiteindelijk werd gekozen voor nieuwbouw door Taxandria Voetbal (kantine en 8 kleedkamers). In 2005 werd het nieuwbouwproject afgerond.

Van de 8 genoemde kleedklamers stonden op gezette tijden 2 kleedkamers ter beschikking van Taxandria Atletiek. Aanvankelijk was dit voldoende, gezien het geringe aantal leden destijds.

Vanaf 2012 (het jaar waarin Taxandria Atletiek en Taxandria Gymnastiek ieder hun eigen weg kozen) ging het echter hard met de ledengroei, waardoor méér ruimte nodig was.

Begin 2016 werd het tijdelijke clubhuis geplaatst. Op dezelfde locatie waar de oude Aanloop stond. Dit clubhuis werd in september 2018 verwijderd.

Vanaf dat moment wordt weer gebruik gemaakt van de 2 hierboven vermelde kleedkamers bij Taxandria Voetbal.

 

Clubkleding in voorgaande jaren

In de loop der jaren is regelmatig andere clubkleding in beeld geweest.

Hieronder een beeld van de clubkleding sinds de jaren '90.
Clubkleding 1994 -2001 shirt
Clubkleding 1994 - 2001 tight
Clubkleding 1993 - 2001 gesponsord door Ruud Vorselaars.
Clubkleding 2002 - 2007 Shirt
Clubkleding 2002 - 2007 broek
Clubkleding 2002 - 2007. De laatste versie met geel en blauw, de oorspronkelijke kleuren van de omnivereniging.
Clubkleding 2008 - 2012 Shirt
Clubkleding 2008 - 2012 tight
Clubkleding 2008 - 2012. De eerste versie zonder de gele kleur.
De loopgroep in de nieuwe clubkleding in juni 2008.
Dezelfde foto als hierboven met de namen van (een deel van) de loopgroepleden.
Terug naar boven