Sexuele intimidatie

Inleiding

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig.
Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden.

Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassenen en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hanteren wij als vereniging de hieronder vermelde gedragscode.

Deze gedragscode bestaat uit drie delen:
 1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers,
 2. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag en
 3. (op basis daarvan) het uitgangspunt van het tucht- en sanctiebeleid dat wordt gevoerd.  

1. Gedragsregels begeleiders

De sportbonden in Nederland nemen sexuele intimidatie serieus. Dus ook onze vereniging.

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/begeleider te verkleinen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 
 
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of sexuele intimidatie tegenover de sporter. 
 4. Sexuele handelingen en sexuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als sexueel misbruik. 
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als sexueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 6. De begeleider onthoudt zich van sexueel getinte verbale intimiteiten. 
 7. De begeleider zal tijdens training(-sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van sexuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

2. Sexueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen

Onder sexueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van sexueel gedrag of sexuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die:
 • door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of
 • plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-jeugdlid, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of
 • strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht.

3. Sanctiebeleid

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder sexueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen in brede zin  door het opnemen van persoonsgegevens in een centraal register.

Sexueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

Vertrouwenspersonen

Het kan zijn dat je als clublid of als ouder van een clublid in de praktijk met sexuele intimidatie wordt geconfronteerd. Of wellicht heb je er een vermoeden van. Dat geeft een onbehaaglijk gevoel. Een gevoel dat je ook niet zo maar met anderen deelt.

Het is dan van belang om naar een van onze vertrouwenspersoon te kunnen gaan. Met een vertrouwenspersoon - het woord zegt het al - kun je een en ander in vertrouwen bespreken. Samen met de vertrouwenspersoon kan dan worden bekeken of, en zo ja, er een vervolg aan je melding kan/moet worden gegeven.

Wellicht heeft de vertrouwenspersoon al eerdere meldingen over dezelfde persoon ontvangen. Jouw melding kan dit verband extra van belang zijn om een bepaald patroon zichtbaar te kunnen maken.

Lees ook het door Vereniging NOV opgestelde meldprotocol.

Click hier voor nadere informatie over de vertrouwenspersonen.
Terug naar boven